13 listopada 2018, wtorek, Imieniny obchodzą:

Regulamin usług reklamowych

1. Wydawcą serwisu jest STUDIO Paweł SałackWR PIORITA reklam w serwisie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną.

3. Zamówienie musi określać:
a) dokładny rodzaj zamawianej reklamy według modularza dostępnego w serwisie w zakładce „reklama w koscian.net”,
b) czas emisji reklamy
c) dokładne dane Zleceniodawcy

4. Umowa na reklamę w serwisie zostaje zawarta po złożeniu zamówienia i jego akceptacji przez wydawcę serwisu. Akceptacja warunków przez strony może być wyrażona podpisami na formularzu zlecenia lub w formie oświadczenia złożonego drogą elektroniczną.

5. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia treści i materiałów niezbędnych do wykonania reklamy w terminie 5 dni od złożenia zlecenia. Reklama zostanie wykonana i przedstawiona do akceptacji w terminie 5 dni od otrzymania od Zleceniodawcy materiałów niezbędnych do wykonania reklamy. W przypadku dostarczenia gotowej reklamy przez Zleceniodawcę musi ona spełniać wymogi techniczne określone w specyfikacji technicznej dostępnej w serwisie w zakładce „Reklama w koscian.net”. Dostarczone materiały reklamowe powinny być czytelnie opisane i nazwane.

6 Wydawca może odmówić emisji reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę albo odmówić zamieszczenia w reklamie danego elementu, jeżeli reklama lub jakikolwiek jej element nie spełnia wymagań technicznych zawartych w specyfikacji technicznej lub jest sprzeczna z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w emisji reklamy wynikające z okoliczności od niego niezależnych.

8. Odpowiedzialność za treść zawartą w opublikowanej reklamie i jej formę ponosi Zleceniodawca.

9. Zleceniodawca poprzez złożenie zamówienia zapewnia, że reklamy, które zamierza opublikować w serwisie koscian.net są zgodne z obowiązującym prawem i normami współżycia społecznego oraz, że ma prawo posługiwania się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem.

10. Ceny reklam podane w zakładce „Reklama w koscian.net” serwisu i nie zawierają podatku VAT.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku.

12. Wydawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży reklam w cenie innej niż zawarta w cenniku.

13. Płatności za wykonanie i emisję reklamy Zleceniodawca reguluje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę, w terminie ustalonym w zamówieniu.

14. W przypadku braku terminowej płatności za usługę, Wydawca będzie naliczał odsetki ustawowe.

15. Wydawca może odmówić publikacji reklamy bądź wstrzymać emisję bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, gdy nie otrzyma płatności za wykonaną usługę.

16. Nie dostarczenie przez Zleceniodawcę w terminie materiałów niezbędnych do wykonania reklamy, bądź gotowej reklamy zgodnej ze specyfikacją techniczną, jest traktowane jako uniemożliwienie publikacji reklamy z winy Zleceniodawcy i nie zwalania go ze zobowiązania do zapłaty za zamówioną powierzchnię reklamową.

17. OPCJA ROTACJI - (tylko dla banerów 1, 3, 4, 5 ,6). W przypadku większej liczby zleceniodawców dopuszczamy czasowe rotowanie banerów. Rotowanie polega na wyświetlaniu danego banera co drugie lub maksymalnie co trzecie przeładowanie strony.

18. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie internetowej koscian.net

19. Regulamin obowiązuje od 20 grudnia 2013.

20. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie www.koscian.net w zakładce „Reklama w koscian.net” .

21 . Korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza jego akceptację

21. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

Powrót
Oceń artykuł: 59 34

Złap aktualne okazje ze Śremu i okolic na promocje24.biz !

super promocja
369,00
1100
1400
3,100.00 PLN
1100
2 T-shirty LONSDALE w cenie 1
100 50
Promocja!!!
od 980,00zł/os od 680,00zł/os

Ogłoszenia drobne www.ogloszenia.portalsremski.pl

zobacz wszystkie