Zamknij
REKLAMAInformacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów

 I
[ Administrator danych ]


Wydawnictwo Regionalne „Piorita” Jarosław Kociucki,  REGON: 411536805 NIP: 7851096854
Jest administratorem danych osobowych Klientów
Z administratorem danych można kontaktować się : 
- Pod adresem korespondencyjnym:   ul. Dezyderego Chłapowskiego 15, 63-100 Śrem,
- Pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

II
[Przetwarzanie danych osobowych Klientów ] 


 Administrator przetwarzania dane osobowe w następujących celach : 
-Przedstawienia ofert cenowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f, Rozporządzenia; 
     - przez okres ważności oferty ( na ofercie skazany jest okres jej ważności),
       - lub w celach marketingowych: do czasu cofnięcia przez Panią/pana zgody;
- Dane osobowe w zakresie imienia , nazwiska , danych kontaktowych Klientów , określenie                         i zakres zamówionych usług , terminy realizacji usług- w celu realizacji umowy zawartej   z Klientami na realizację usług ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) – przez okres realizacji zamówionych usług; 
Dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej, podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa , w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej , ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych i ustawy o podatku od towarów i usług ( art. 6 ust.1 lit. c RODO ) – przez 5 lat od końca  danego roku rozliczeniowego ; 
- Dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi , przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia ; 


III 
[ Ujawnianie danych osobowych Klientów ] 

Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem
 
1 ) organów państwowych , wobec , których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej; 
2)  banków, w których administrator posiada rachunki bankowe , w zakresie dokonywanych transakcji; 
3) podmiotów dotyczących terminali płatniczych ; 
4) operatorów pocztowych oraz firm kurierskich . 

Dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych , w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora ,     w szczególności w zakresie obsługi IT , księgowości , usług prawnych lub doradczych , obsługi monitoringu  wizyjnego .

IV
                         [ Źródło pochodzenia danych. Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą]

                Dane osobowe mogą pochodzić  ze źródeł powszechnie dostępnych,
               szczególności z baz przedsiębiorców, książek telefonicznych, gazet reklamowych, rejestrów:                  
               Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
               Gospodarczej (CEIDG), REGON.

V
[Wymóg podania danych  osobowych] 


             Wymóg podania danych Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu:     

         1.    przygotowania oferty cenowej,
         2.    zawarcia i wykonania umowy lub przyjęcia do realizacji przyjętego przez Wydawnictwo            
                zamówienia Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak   
                możliwości zawarcia i wykonania umowy/zrealizowania zamówienia.
         3.   rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych  
                osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi w zawiązku
                zawiązku ze zrealizowaną  umową/zamówieniem.
         4.   otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych prze Wydawnictwo.

VI
[ Prawa osób , których dane osobowe dotyczą ] 

- Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo :
   -   Dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia , czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane , jest ona uprawniona do uzyskania  dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji : o celu przetwarzania , kategoria danych osobowych , odbiorcach lub kategoriach odbiorców , których dane zostały lub zostaną ujawnione , o okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ich ustalania , o prawie do żądania sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą   , oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

( art. 15 RODO ) ; 
  -   Do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu , przy czym  pierwsza kopia jest bezpłatna , a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę , w rozsądnej wysokości , wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO ) 
Do sprostowania- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych , które są nieprawidłowe , lub uzupełnienia niekompletnych danych ( art. 16 RODO ) 
Do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych , jeśli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lun dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania ( art. 17 RODO ) ; 
Do ograniczonego przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ( art. 18 RODO ) , gdy : 
           - osoba, której dane dotyczą , kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych , 
           -  przetwarzanie jest  niezgodne z prawem, a osoba , której dane dotyczą , sprzeciwia się ich usunięciu , żądając ograniczenia ich wykorzystywania , 

           -  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebnie osobie , której dane dotyczą , do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń. 
           - Osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw przetwarzania-do czasu stwierdzenia , czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby , której , dane dotyczą ; 


Do  przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących , które dostarczyła administratorowi , oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą , lub umowy z nią zawartej praz jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( art. 20 RODO ) 


Do sprzeciwu- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawie uzasadnionych celach administratora , z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania , nadrzędnych wobec interesów , praw i wolności osób, których dane dotyczą , lub podstaw do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli zgodnie z oceną interesy osoby , której dane dotyczą , będą ważniejsze od interesów administratora , administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach ( art.21 RODO ) 

Aby korzystać  z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą , powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe , z administratorem i poinformować go , z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

VII
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie] 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VIII
[rejestracja w portalu] 

1. Pozytywne zakończenie rejestracji w portalu, związane z dostępem do wielu użyteczności portalu  skutkuje przesłaniem potwierdzenia na podany przy rejestracji adres e-mail.
2. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności portalu, w tym: komentarzy wiadomości w poszczególnych serwisach, wyrażania opinii o treściach prezentowanych w portalsremski.pl, udziału w konkursach, dodawania ogłoszeń . Rejestracja nie jest obowiązkowa.

IX       
[ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ] 

Osoba , której dane dotyczą , ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru , którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie , ul. Stawki 2 ,    z którym można kontaktować się w następujący sposób; 
     -  Listownie : ul. Stawki  2 , 00- 193 Warszawa ;
     -  Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
     -  Telefonicznie : (22) 531 03 000. 


[ Osoba odpowiedzialna za RODO ] 

W każdym przypadku osoba , której dane dotyczą , może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora :
E- mailowo pod adres poczty elektronicznej : [email protected]
Na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem : Inspektor ochrony danych . 


XI
[Polityka cookies] 

 Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za 
              pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte 
              na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera 
              - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to 
              informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą 
              być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera 
              użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i 
              korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może   
              także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. 
              Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie 
              internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę  
              indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają 
              dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w      
              zakładce  „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies   
              przez  użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może 
              spowodować   utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług 
             Administratora.


XII
[polityka prywatności a regulamin serwisu] 


          1. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu.
          2. Brak akceptacji przez Użytkownika Polityki Prywatności oznacza brak akceptacji   
             regulaminu.

 

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU portalsremski.pl

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej portalsremski.pl , w tym zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie mojej aktywności na portalu portalsremski.pl, którego Wydawcą jest Wydawnictwo Regionalne PIORITA Jarosław Kociucki, Chłapowskiego 15/22, 63-100 Śrem oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.