Zamknij
REKLAMA
Prace na masarni.
StPr/22/0450
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 500 PLN

Prace na masarni.
StPr/22/0449
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 200 do 3 800 PLN

Wykładanie towarów, obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta.
StPr/22/0448
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Sprzedaż, obsługa kasy fiskalnej, znajomość obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym, obróbka zdjęć, wystawianie aukcji internetowych.
StPr/22/0447
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zabiegi i ćwiczenia fizjoterapeutyczne w domu u pacjenta.
StPr/22/0445
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2022
wynagrodzenie od od 1 800 PLN

Organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej (programów wychowawczych, grup wsparcia, zajęć indywidualnych i grupowych) oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu (imprez, zajęć klubowych i warsztatowych, kół zainteresowań); realizowanie zadań doskonalących pracę wychowawczą dotyczących organizacji grupy wychowawczej, troski o właściwy stosunej uczestnika do nauki i pracy, troski o wychowanie moralno-społeczne uczestników, współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi; dbanie o higienę zdrowotną uczestników, opieka i pomoc materialna dla uczestników; pomoc w samorealizacji uczestników; wdrażanie do poszanowania tradycji i wartości edukacyjnych.
StPr/22/0439
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2022
wynagrodzenie od od 3 860 PLN

Dokonywanie napraw, przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń, wykonywanie prac ślusarskich i spawalniczych m.in. cięcie, gięcie, szlifowanie, wiercenie
StPr/22/0441
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

- prowadzenie dziennika podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego; - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych; - udział w dokonywaniu przeglądu stanu cieków wodnych oraz w przeglądach okresowych urządzeń wodnych i obiektów hydrotechnicznych; - współudział w nadzorowaniu użytkowników obwodów rybackich; - udział w akcjach kryzysowych, współpracę w tym zakresie z gminnymi i powiatowymi zespołami reagowania kryzysowego. (kontynuacja umowy na czas nieokreślony)
StPr/22/0443
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 400 do 3 900 PLN

Opieka pielęgniarska nad osobami przewlekle chorymi. Umowa na czas określony- 1 rok, później na stałe.
StPr/22/0432
data rozpoczęcia pracy od 29.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
StPr/22/0433
data rozpoczęcia pracy od 29.08.2022
wynagrodzenie od od 3 775 PLN