Zamknij

REKLAMA
SuperSOŁTYS w powiecie śremskim

Rozpoczynamy PLEBISCYT na SuperSOŁTYSA Powiatu Śremskiego!

PLEBISCYT ma ich przede wszystkim pochwalić naszych sołtysów za dotychczasowe działania, wyróżnić a może dać motywację do jeszcze większych!

 

Do udziału, poprzez media drukowane (Kurier Śremski), internetowe (www.portalsremski.pl) i Meloradio chcemy zaprosić wszystkich naszych czytelników, internautów. W tym PLEBISCYCIE może głosować każdy kto chce wyrazić swoją opinię na temat swojego sołtysa.

 

Wiemy, że czasem obszar działania poszczególnych sołtysów wykracza administracyjnie poza ich teren. Stąd uzasadnionym jest by nie ograniczać PLEBISCYTU terytorialnie.

 

Dla tych, którzy otrzymają najwięcej głosów sołtysów przewidziano nagrody i niespodzianki!!! Na przykład dla SUPERSołtysa przygotowano kosiarkę spalinową!

DODATKOWE wyróżnienie otrzyma sołtys z największą ilością głosów w swojej gminie: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem!

 

Ciekawostką jest to, iż dla głosujących internautów w PLEBISCYCIE zostały również przewidziane niespodzianki!

Oddając głos na specjalnie przygotowanej platformie internetowej i spełniając poniższe warunki może być wytypowany do otrzymania SUPER niespodzianki!!!

 

PLEBISCYT na SUPER Sołtysa organizowany jest pod patronatem medialnym: Meloradio, Kuriera Śremskiego i portalu regionalnego www.portalsremski.pl!

PATRONAT HONOROWY objęli: poseł RP Zbigniew Dolata i Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.

Czas postawić na swojego sołtysa!!!

 

Warunki:

1. Polubić i udostępnić nasz post konkursowy.

2. Wejśc na ANKIETĘ i zagłosować

3. Opowiedzieć na pytanie – prosimy o komentarz: Najbardziej doceniam swego sołtysa za ...

Wybierzemy najlepsze komentarze!!!

 

regulamin:

 

 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU – ZABAWY!!!

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem PLEBISCYTU – ZABAWY jest Portal Śremski, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 5/12.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator – wymienione firmy w reklamie konkursowej.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator WR PIORITA

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do PLEBISCYTU. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki P-K.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/portalsremski.pl)

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem P-K, tj. udzielaniem informacji na temat P-K oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU - ankietujący

 

1. Uczestnikami PLEBISCYTU- ZABAWY – brak ograniczeń.

2. Jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

 

§ 3. NAGRODA – SOŁTYSI

 

1. W PLEBISCYCIE – ZABAWIE (P-K) przewidziano nagrody – dla osób wyłonionych w sposób – KTO OTRZYMA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW – ankieta.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w P-K są nagrody przewidziane przez organizatora.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o P-K opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Portalu Śremskiego – www.facebook.com/portalsremski.pl

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/portalsremski.pl oraz na www.portalsremski.pl

2. Konkurs trwa od dnia 6 marca godz. 7:30 do 21 marca do godziny 6.00

 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

Zadaniem Uczestnika P-K jest:

1. Zagłosować na wyznanczonej stronie

2. Polubić i Udostępnić post

3. Odpowiedzieć na pytanie – prosimy o komentarz Najbardziej doceniam swego sołtysa za ...

Wybierzemy najlepsze komentarze!!!

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,

 

2. Informacje o P-K będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/portalsremski.pl

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

DLA SOŁTYSÓW:

1. Powiadomienie na stronie www.portalsremski.pl i fb.portalsremski.pl wyników.

Zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku oraz telefonicznie w ciągu 6 godzin od momentu zakończenia konkursu.

 

Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/portalsremski.pl

 

 

DLA GŁOSUJĄCYCH. Nagrody – niespodzianki

 

1. Każdy może głosować – BRAK OGRANICZEŃ.

2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań – najciekawszy komentarz!

3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 10 zwycięzców.

4. Zwycięzca P-K zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta P-K na stronie www.facebook.com/portalsremski.pl

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników P-K na Fanpage`u – www.facebook.com/portalsremski.pl wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. numer telefonu

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznane w Zabawie nagrody zostaną wysłane (przekazane osobiście w redakcji) uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie

z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Plebiscytu – zabawy .

2. Dane osobowe Uczestników PLEBISCYTU - ZABAWY będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia PLEBISCYTU - ZABAWY i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w PLEBISCYCIE – ZABAWIE wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do PLEBISCYTU – ZABAWY przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w NIM e nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów

i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z PLEBISCYCIE - ZABAWIE w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

 


 

Konkurs zakończony

REKLAMA
REKLAMA